Method VS Abyssal Commander Sivara Mythic [Not WF]

http://www.youtube.com/watch?v=w-tKD5JVcmU