Method vs. Blast Furnace Mythic [World First]

http://www.youtube.com/watch?v=vgaJdRVPK3s