Method vs. Kromog Mythic [World First]

http://www.youtube.com/watch?v=nIcM63uUHXM