Method vs. Socrethar the Eternal Mythic [World First]

http://www.youtube.com/watch?v=Z9_jJCtFYBE