Limit vs Mythic Orgozoa Mythic [World First]

http://www.youtube.com/watch?v=WEG7MNnpxjw