Method vs. Tyrant Velhari Mythic [World 2nd]

http://www.youtube.com/watch?v=POSC7ArhVHg