Method VS Radiance of Azshara Mythic [Not WF]

http://www.youtube.com/watch?v=OtROdzmBkgQ